ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមក ម្ចាស់បារ ភោជនីយដ្ឋានម៉ូសូ (MOSSO Bar& Restaurant)

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមក ម្ចាស់បារ ភោជនីយដ្ឋានម៉ូសូ (MOSSO Bar& Restaurant) ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ២១១ ភូមិ១ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមកលោក PUN KIM LONG ម្ចាស់កាស៊ីណូ អេជី (AG Casino)

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមកលោក PUN KIM LONG ម្ចាស់កាស៊ីណូ អេជី (AG Casino) ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ៨០០ (ផ្លូវមិត្តភាព) ភូមិ១ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះអគារស្នាក់នៅរួម« PAMA »

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះអគារស្នាក់នៅរួម« PAMA » មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១០២ ភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះសណ្ឋាគារសានសាងចុងគ័រ (អគារស្នាក់នៅរួមក្រុមហ៊ុនជីនប៉ី)

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះសណ្ឋាគារសានសាងចុងគ័រ (អគារស្នាក់នៅរួមក្រុមហ៊ុនជីនប៉ី) មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១២៤ ភូមិ៣ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ។

សូមអានបន្ត....

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះសណ្ឋាគារមីងម៉ិន អន្តរជាតិ (អគារស្នាក់នៅរួមក្រុមហ៊ុនជីនប៉ី)

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ចំពោះសណ្ឋាគារមីងម៉ិន អន្តរជាតិ (អគារស្នាក់នៅរួមក្រុមហ៊ុនជីនប៉ី) មានទីតាំងស្ថិតនៅវិថីឯករាជ្យ(ផ្លូវលេខ១០០) ភូមិ៤ សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ។

សូមអានបន្ត....